قایق الکترونیکی

در مجموعه دهکده گردشگری حیران برای تفریح کودکان دریاچه یی با تجهیرات قایق الکترونیکی نیز تعبیه شده است که کودکان می توانند از آن با خیالی آسوده و ایمن استفاده کنند.